Gebruiksvoorwaarden

/Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden 2017-01-03T21:25:51+00:00

Elk gebruik van CompuMark World Wide Web-pagina’s die zijn opgenomen op http://compumark.com is onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder worden vermeld (“Voorwaarden”), tenzij andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn betreffende websites van bij CompuMark aangesloten bedrijven, zoals gespecificeerd op een dergelijke website. Elk gebruik van dergelijke webpagina’s vormt instemming van de gebruiker om de Voorwaarden na te leven. Wij kunnen de Voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te publiceren.

PRIVACY  

Lees ons Privacybeleid dat ook op uw bezoek aan onze website van toepassing is. Een link naar het Privacybeleid kunt u vinden linksonderaan de meeste pagina’s van de CompuMark-website.

ELEKTRONISCHE BERICHTEN  

Als u kijkt op http://compumark.com of ons een e-mail stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in elektronisch berichten van ons te ontvangen. Wij zullen via e-mail of publicatie van mededelingen op deze site met u communiceren. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, mededelingen, openbaarmakingen en andere berichten die wij u elektronisch verstrekken voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke berichten schriftelijk moeten plaatsvinden.

AUTEURSRECHTEN  

Alle inhoud die op deze site wordt verstrekt, evenals het ontwerp van de website, de tekst en grafieken en de selectie en indeling, en alle softwarecompilaties, onderliggende broncode en software (inclusief applets) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan CompuMark en/of bij haar aangesloten bedrijven (de “CompuMark-inhoud”) en beschermd door Engelse, Amerikaanse en internationale wetgeving betreffende auteursrechten. CompuMark en haar licentiegevers bezitten alle eigendomsrechten op de CompuMark-inhoud. Alle rechten voorbehouden. De CompuMark-inhoud mag niet worden gereproduceerd, overgedragen of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CompuMark.

HANDELSMERKEN  

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en logo’s op deze site zijn handelsmerken van CompuMark en/of bij haar aangesloten bedrijven (“Merken”).

LICENTIE EN TOEGANG TOT DE SITE  

CompuMark verleent u een niet-exclusieve beperkte licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van deze site volgens deze Voorwaarden. Deze site en enig deel daarvan mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, gedownload, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CompuMark. U mag geen frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsrechtelijk beschermde informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out en vorm) over te nemen van CompuMark en/of bij haar aangesloten bedrijven zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van CompuMark. U mag geen meta tags of enige andere “verborgen tekst” waarop of waarin CompuMark’s naam of Merken worden gebruikt, gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Compumark. Elk onbevoegd gebruik maakt een einde aan de licentie die door CompuMark is verstrekt.

GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD 

Bij registratie bij CompuMark ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord die u moet gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde beperkte onderdelen van deze site. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw naam en wachtwoord zijn methodes die CompuMark gebruikt om u te identificeren en zijn dus heel belangrijk. U bent verantwoordelijk voor alle informatie die op deze site wordt gepubliceerd door iedereen die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt en alle betalingen die verschuldigd zijn voor services waartoe iemand met gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft verkregen via deze site. Elke schending van de beveiliging van een gebruikersnaam en wachtwoord moet onmiddellijk aan CompuMark worden gemeld. U mag de systemen die in verband met deze site zijn ingesteld niet aanpassen of omzeilen, en u mag deze site niet anders dan op de normale wijze gebruiken.

GEGEVENS DIE DOOR GEBRUIKERS WORDEN INGEDIEND 

CompuMark wijst alle aansprakelijkheid af voor gegevens die door een gebruiker zijn verstrekt voor weergave op deze site, inclusief zoekgegevens. Indien u gegevens voor weergave op deze site indient, bent u ervoor verantwoordelijk te zorgen dat deze gegevens nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn en indien nodig bijgewerkt worden.  Het is tevens uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat geen gegevens worden geüpload of ingediend die niet waar, beledigend, obsceen of abusievelijk of anderszins verwerpelijk zijn of die een schending zijn van toepasselijke wetgeving en rechten van derden. CompuMark behoudt zich het recht voor (zonder haar rechten op ander verhaal te beperken) om beledigend materiaal te verwijderen dat op de site is geplaatst en waarvan wij denken dat het misbruik van deze site vormt of dat anderszins schadelijk is voor andere gebruikers van deze site. U vrijwaart CompuMark voor elke claim tegen of verlies geleden door (inclusief, zonder beperkingen, economisch verlies) CompuMark voortvloeiend uit uw nalatigheid in naleving van deze voorwaarden.]

DISCLAIMER VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING  

DEZE SITE WORDT VERSTREKT DOOR CompuMark “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. CompuMark GEEFT GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIAAL DIE IS OPGENOMEN OP DEZE SITE. ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN CompuMark VOOR ENIG VERLIES OF CLAIMS VOORTVLOEIEND UIT DE ONMOGELIJKHEID ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DE SITE, OF ENIG ANDER GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP GEGEVENS DIE ZIJN OVERGEDRAGEN DOOR MIDDEL VAN DEZE SITE WORDT VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN UITGESLOTEN. CompuMark IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECT VERLIES, GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, ZAKELIJKE KANSEN, GEANTICIPEERDE SPAARTEGOEDEN, GOODWILL OF REPUTATIE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN DE SITE. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT U DEZE SITE UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO GEBRUIKT.

BEËINDIGING 

CompuMark kan uw toegang tot deze site en de services die zich daarop bevinden, beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan u. Alle disclaimers, vergoedingen en uitsluitingen in de Voorwaarden blijven na beëindiging om ongeacht welke reden van de overeenkomst tussen u en CompuMark van kracht.